Cases:


Jord

Kvaliteten af dansk landbrugsjord varierer meget fra egn til egn. Det betyder at udbyttet også varierer meget både i forhold til mængder og kvalitet.  Fonden - investerer i jord på forretningsmæssige og rentable vilkår. Det vil sige at jordens afkastevne er bestemmende for jordens værdi og dermed fastsættelsen af den årlige forpagtningsafgift.

Jord, som anvendes til produktion af foder til egen bedrift og som har adgang til staldgødning vil ofte have en større værdi, fordi produktionen indgår til sikring og optimering af en animalsk produktion. Jord med mulighed for specialproduktion kan også have en højere værdi.

Værdien af jorden udmøntes i en forpagtningsafgift. Forpagtningsafgiften vil normalt blive fastsat for en længere periode.

Bygninger

Fonden investerer normalt kun i bygninger og inventar i forbindelse med investering i jord, og det er et krav, at der er en fornuftig harmoni mellem mængden af jord og bygninger. Hvis der indgår animalsk produktion, prioriteres investeringerne til større rentable landbrug med tilstrækkelig jordtilliggende til produktion af foder og spredning af gødning.

Der betales en leje som baseres på bygningernes værdi, forrentning af kapitalen og afskrivning af bygningerne over en passende årrække.

Økonomi

Forpagtningsafgiften:

Den endelig forpagtningsafgift fastsættes individuelt, beregnet ud fra en række parameteren og den enkelte ejendoms sammensætning.

Option – tilbagekøb

Efter 10 år har du en option som giver ret til køb af ejendommen på favorable vilkår.

Prisen på jord ved udnyttelse af optionen beregnes som anskaffelsen + et tillæg afhængig af den generelle prisudvikling på jord.​